Sök efter nyheter

Nyheter

...
HFD fastställer förhandsbesked om styrelsearvoden

Högsta förvaltningsdomstolen menar, i likhet med Skatterättsnämnden, att styrelsearvoden som faktureras från eget bolag ska ses som ersättning för sådana personliga uppdrag som ska beskattas som inkomst av tjänst.  

...
Arbetsgivardeklaration på individnivå redan 1 juli 2018 för vissa företag

Enligt nya regler ska en arbetsgivardeklaration även innehålla uppgifter på individnivå om betalningsmottagare, ersättning och skatteavdrag samt lämnas månadsvis istället för de årliga kontrolluppgifterna.  

...
Beslut om uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Riksdagen har beslutat att införa ett nytt system för uppgifter om anställdas löner och skatter. Uppgifter ska lämnas månadsvis på individnivå i stället för en gång om året i en kontrolluppgift.  

...
Paketeringsutredningens förslag till nya regler

När ett företag avyttrar näringsbetingade andelar och tillgångarna i företaget huvudsakligen består av fastigheter i Sverige ska företaget anses ha avyttrat och åter förvärvat fastigheterna till deras marknadsvärde. En sådan avskattning ska kombineras med en schablonintäkt på 7,09 procent. Lagerfastigheter utmönstras i bolagssfären och stämpelskatten för juridiska personer sänks från 4,25 procent till 2 procent. Det är några av förslagen i det betänkande som Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet har lämnat.  

...
Moore Stephens Malmö fortsätter att växa!

Malmö-kontoret har nyligen anställt Ragnar Nilhag som revisionsmedarbetare.  

...
Norberg Open

Moore Stephens Malmö Sponsrar golftävlingen Norberg Open som ingår i Junior Masters Invitational (JMI)  

...
Fastighetspaketeringsutredningen har lämnat sitt förslag till nya regler

Paketeringsutredningen, med uppdrag att se över vissa frågor om paketering av fastigheter och stämpelskatt, har lämnat sitt betänkande. Utredarens ambition har varit att utforma ett förslag så att skattekonsekvenserna vid överlåtelse av en paketerad fastighet i så stor utsträckning som möjligt ska motsvara skatteeffekten vid en direktförsäljning av fastigheten. Den modell som presenteras motsvarar en avskattning av fastigheten om det bestämmande inflytandet i fastighetsbolaget upphör, eller om det finns särskilda skäl. Det föreslås även att fastighetsfållan ska avskaffas samt att de företag som ska skatta av en fastighet i samband med en andelsavyttring också ska ta upp en schablonintäkt som motsvarar den stämpelskatt som skulle ha utgått vid en direktförsäljning av fastigheten. Stämpelskatt föreslås utgå i samband med fastighetsbildningar, men ska inte längre utgå vid koncerninterna fastighetsöverlåtelser. En sänkning av stämpelskatten för juridiska personer föreslås från 4,25 procent till 2 procent. Utredaren föreslår även att klassificeringen av fastigheter som lagertillgångar ska slopas och att samtliga fastigheter ska behandlas som kapitaltillgångar. En skattemässig kontinuitet vid underprisöverlåtelser av byggnad med mark föreslås också för att råda bot på problem då anskaffningsvärdet ska delas upp på mark respektive byggnad. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.  

...
Omarbetat förslag till nya 3:12-regler 2018

Regeringen har arbetat om det förslag till nya 3:12-regler som lämnades i november 2016. I ett utkast till lagrådsremiss föreslås bland annat att beräkningen av det lönebaserade utrymmet ändras, kapitalandelskravet utformas som ett tak för det lönebaserade utrymmet, uppräkningen av sparat utdelningsutrymme begränsas, taket för utdelning och kapitalvinst höjs och att skattesatsen för utdelning och kapitalvinst över takbeloppet ligger kvar på 30 procent.  

...
Kontoret i Stenungsund söker personal

Kontoret i Stenungsund söker redovisningsekonom med inriktning på löner

...
Nya 3:12-regler; höjd skatt för fåmansföretagare från 1 januari 2018

Utredningen om Översyn av 3:12-reglerna har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Förslaget innebär en rad skärpningar av reglerna om beskattning av delägare i Fåmansföretag.