Företagstransaktioner

Transaktionsrelaterade tjänster kan beröra många områden. Hos MOORE finns kompetens inom både förvärv och avyttringar så väl som sammanslagningar av företag och omstruktureringar. Oavsett om företagstransaktionen avser delar av- eller hela verksamheten, kan våra rådgivare bistå ditt företag genom hela försäljnings- eller förvärvsprocessen.