Sök efter nyheter

Nyheter

...
Norberg Open

Moore Stephens Malmö Sponsrar golftävlingen Norberg Open som ingår i Junior Masters Invitational (JMI)  

...
Fastighetspaketeringsutredningen har lämnat sitt förslag till nya regler

Paketeringsutredningen, med uppdrag att se över vissa frågor om paketering av fastigheter och stämpelskatt, har lämnat sitt betänkande. Utredarens ambition har varit att utforma ett förslag så att skattekonsekvenserna vid överlåtelse av en paketerad fastighet i så stor utsträckning som möjligt ska motsvara skatteeffekten vid en direktförsäljning av fastigheten. Den modell som presenteras motsvarar en avskattning av fastigheten om det bestämmande inflytandet i fastighetsbolaget upphör, eller om det finns särskilda skäl. Det föreslås även att fastighetsfållan ska avskaffas samt att de företag som ska skatta av en fastighet i samband med en andelsavyttring också ska ta upp en schablonintäkt som motsvarar den stämpelskatt som skulle ha utgått vid en direktförsäljning av fastigheten. Stämpelskatt föreslås utgå i samband med fastighetsbildningar, men ska inte längre utgå vid koncerninterna fastighetsöverlåtelser. En sänkning av stämpelskatten för juridiska personer föreslås från 4,25 procent till 2 procent. Utredaren föreslår även att klassificeringen av fastigheter som lagertillgångar ska slopas och att samtliga fastigheter ska behandlas som kapitaltillgångar. En skattemässig kontinuitet vid underprisöverlåtelser av byggnad med mark föreslås också för att råda bot på problem då anskaffningsvärdet ska delas upp på mark respektive byggnad. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.  

...
Omarbetat förslag till nya 3:12-regler 2018

Regeringen har arbetat om det förslag till nya 3:12-regler som lämnades i november 2016. I ett utkast till lagrådsremiss föreslås bland annat att beräkningen av det lönebaserade utrymmet ändras, kapitalandelskravet utformas som ett tak för det lönebaserade utrymmet, uppräkningen av sparat utdelningsutrymme begränsas, taket för utdelning och kapitalvinst höjs och att skattesatsen för utdelning och kapitalvinst över takbeloppet ligger kvar på 30 procent.  

...
Kontoret i Stenungsund söker personal

Kontoret i Stenungsund söker redovisningsekonom med inriktning på löner

...
Nya 3:12-regler; höjd skatt för fåmansföretagare från 1 januari 2018

Utredningen om Översyn av 3:12-reglerna har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Förslaget innebär en rad skärpningar av reglerna om beskattning av delägare i Fåmansföretag.

...
PM om paketering av fastigheter i egna bolag

Den 27 oktober 2016 aviserade regeringen i en skrivelse till riksdagen att man anser att det finns särskilda skäl att stoppa skatteplanering där fastigheter överlåts till juridiska personer, ofta före en extern avyttring

...
Nytt fastighetsbregrepp 2017

Nästa år införs ett nytt fastighetsbegrepp i momslagen. Bakgrunden är en EU-förordning för att säkerställa en enhetlig tillämpning inom EU. Enligt regeringen bör det nya fastighetsbegreppet inte innebära någon större förändring i sak, vilket dock inte alla håller med om

...
Malmökontoret flyttar

Moore Stephens flyttar och med start måndagen den 14/11 är vår nya besöksadress STORTORGET 8.Vi ser fram emot att se Er på vårt nya kontor. Postadress och övriga kontaktuppgifter är oförändrade.

...
Stenungsundskontoret flyttar

Måndagen den 5 september flyttar Stenungsundskontoret till nybyggda lokaler i centrala Stenungsund. Ny adress är Gärdesvägen 3C.Vi önskar så väl gamla som nya kunder varmt välkomna