Hållbarhetsrevision

En del större företag eller stora företag som är moderföretag i en stor koncern skall enligt årsredovisningslagen upprätta en hållbarhetsrapport. Rapporten skall antigen ingå i förvaltningsberättelsen eller vara bifogad i en separat bilaga till årsredovisningen.

Hållbarhetsrapporten skall innehålla information avseende verksamhetens konsekvenser gällande exempelvis miljö, respekt för mänskliga rättigheter eller sociala förhållanden. Vid årsbokslutet skall hållbarhetsrapporten lämnas till revisorn tillsammans med årsredovisningen, där revisorn slutligen lämnas ett yttrande att rapporten har upprättats.

Oavsett om ditt bolag är revisionskund hos MOORE eller ej, kan våra revisorer oberoende granska att er hållbarhetsrapportering följer de standarder och regler som krävs.