Sök efter nyheter

Nyheter

...
Förenklade och förbättrade 3:12-regler

Slutligen så har den utredning som tillsattes i maj 2022 och som har haft som uppgift att se över reglerna för beskattning av fåmansföretagare lagt fram sitt förslag.

...
Intresserad av nya skattereglerna för sjöfarten?

Intresserad av nya skattereglerna för sjöfarten?  Då önskar vi på MOORE Sweden bjuda in just dig - till ett härligt event på Donsö! Den 10 april kommer vår skattejurist, Johan Larsson, hålla i ett seminarium med fokus på det nya förslaget med förbättrade skatteregler för sjöfarten - vilket Regeringens utredare presenterade i början av året. Här lämnas en genomgång av förslaget, effekterna för sjöfartsföretagen samt tillfälle för frågor och diskussion.  Är detta något som passar dig eller någon du känner? 

...
Förslag om en förbättrad tonnagebeskattning

Regeringens utredare har nu vid årsskiftet lagt fram sitt förslag med viktiga reformer på skatteområdet för att skapa mer konkurrenskraftiga skatteregler för svensk sjöfart. I sin utredning så presenterar utredaren dels förslaget om att slopa stämpelskatten vid inteckning i svenska fartyg. Vidare så presenterar utredaren flera viktiga förändringar i reglerna för den svenska tonnagebeskattningen i syfte att skapa ett mer inkluderande och konkurrerenskraftigt svenskt regelverk. Nedan presenteras kortfattat utredarens förslag.

...
Donsö Shipping Meet

Vi på Moore deltar i årets Donsö Shipping Meet, en betydelsefull och framträdande mässa inom sjöfartsindustrin. DSM spelar en central roll i att främja svensk sjöfart och vi är där för att belysa och diskutera en ytterst viktig fråga för sjöfartsindustrin – beskattningen av sjöfarten. Kom förbi! 

...
Mot en förbättrad beskattning av sjöfarten

Regeringen har i slutet av juni tillsatt en utredning som ska se över viktiga delar av den svenska sjöfartsbeskattningen. Det är två delar som utredaren har fått i uppgift att titta närmare på i syfte att skapa ett mer attraktivt och konkurrenskraftigt regelverk för beskattningen av den svenska sjöfarten. Det handlar dels om att göra en översyn av reglerna om tonnagebeskattning som har funnits i Sverige sedan 2017 dels att utreda om det finns skäl att slopa den stämpelskatt som tas ut vid inteckningar i svenska fartyg. Nedan beskrivs kortfattat vad som kan förväntas för förändringar i beskattningen av sjöfarten och det pekas också på ett antal frågor där det är angeläget att utredaren kommer med förslag på reformer. Den presenterade utredningen har redan väckt stort intresse bland sjöfartens intressenter och kom gärna förbi och träffa MOOREs rådgivare på Donsö i slutet av augusti och prata om beskattningen av den svenska sjöfarten. 

...
Utdelningsbeskattning vid gåva från aktiebolag och skattenyheter vid halvårsskiftet

Högsta förvaltningsdomstolen har i april fastställt ett överklagat förhandsbesked där en aktieägare ville veta om han skulle beskattas som för en utdelning om bolagsstämman beslutade om att lämna en gåva till ett eller flera allmännyttiga ändamål. Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att beskattning som för utdelning skulle ske och eftersom ägarens aktier var kvalificerade skulle beskattning ske enligt 3:12-reglerna. Regeringen har i veckan också lagt fram sin ekonomiska vårproposition, men där konkreta skatteförslag lyser med sin frånvaro. Regeringen har dock under våren överlämnat ett par propositioner till Riksdagen med ny skattelagstiftning som träder i kraft vid halvårsskiftet 2023. Nedan presenteras rättsfallet med gåva och den nya skattelagstiftning som träder i kraft 1 juli 2023.

...
Slopad utredning om exit-skatt och generösare inriktning på 3:12-utredningen

Regeringen har på kort tid kommit med två positiva nyheter som berör beskattningen av företagare och entreprenörer. Först meddelade regeringen att de lägger ned den utredning som tillsattes av den förra regeringen och som bl.a. hade som uppdrag att överväga och komma med förslag om en s.k. utflyttningsskatt - exitskatt - när en skattskyldig flyttar ut från Sverige. Nyligen har regeringen också kommit med ett tilläggsdirektiv till den sittande 3:12-utredningen och som innebär att utredningen i sitt uppdrag ska ha en mer generös inriktning i förslaget om reformering av beskattningen av fåmansföretagare.

...
Skattenyheter i budgetpropositionen

Regeringen har i veckan lämnat sin budgetproposition till Riksdagen. Budgetpropositionen innehåller ganska få skarpa skattenyheter, vilket kanske inte är så överraskande med beaktande av det osäkra omvärldsläget. En hel del av skatteförslagen avser förändringar i uttaget av olika punktskatter på konsumtions- och energiområdet. Nedan presenteras kortfattat skatteförslagen i budgetpropositionen och då primärt förslagen på inkomstskatteområdet.   

...
Tillskott av fordran - skattefritt aktieägartillskott enligt Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har i början på juli ändrat Skatterättsnämndens uppmärksammade förhandsbesked från tidigare i år och kommit fram till att ett tillskott eller eftergift av en fordran utgör ett skattefritt aktieägartillskott i sin helhet. Detta även när dotterbolaget har ekonomiska bekymmer och fordrans nominella belopp (det utlånade beloppet) överstiger fordrans marknadsvärde. Skatterättsnämndens tidigare avgörande innebar att tillskottet av fordran var skattefritt enbart i den delen som fordrans marknadsvärde motsvarade fordrans nominella belopp. I artikeln redogörs det för Högsta förvaltningsdomstolens avgörande.

...
Tonnagebeskattningen – en översyn för ett mer generöst regelverk

Efter ansökan har svenska rederier som uppfyller vissa grundläggande krav sedan 1 januari 2017 kunnat välja att bli godkända för tonnagebeskattning. Rederiets skattepliktiga inkomst har därefter beräknats schablonmässigt med grund i storleken på det fartygstonnage som rederiet förfogar över. En modell som många gånger leder till en gynnsam bolagsbeskattning. För att skapa ett mer inkluderande regelverk så har Riksdagen nu i maj genom ett tillkännagivande begärt att Regeringen tar initiativet till en utredning av regelverket för tonnagebeskattning. Nedan pekas det på några av de frågor där det är angeläget med en översyn.